Podminky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 
Čl. I. – Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky vydává společnost DecPro Media s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10 130 00 Praha, IČO: 03590372, zapsaná Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi DecPro Media s.r.o. jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími (dále jako „kupní smlouva"). Předmětem kupní smlouvy je prodej vstupenek na konferenci Randy Gage - Principy vítězů pořádanou společností DecPro Media s.r.o., která se koná dne 24.9.2016 v Clarion Congress Hotel Prague Feypva 33, Praha 9 dále jako „Konference").
Tyto obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti DecPro Media s.r.o jako prodávajícího a třetích osob jako kupujících při prodeji vstupenek na Konferenci.
 
Čl. II. – Autorské právo a odpovědnost za obsah příspěvků
Veškeré konferenční a propagační materiály a příspěvky, které budou prezentovány na Konferenci, jsou chráněny jako autorská díla ve smyslu úst. § 2 zákona č. 185/2015 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „autorský zákon")., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „autorský zákon"). Zakazuje se jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez výslovného souhlasu autora.
Kupující bere na vědomí, že veškeré příspěvky a informace jednotlivých účastníků Konference nemusí vyjadřovat názor ani doporučení DecPro Media s.r.o jako pořadatele Konference.
Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Konferenci vyjadřují jejich názory na danou otázku, avšak přijetí prezentovaných myšlenek a názorů kupujícími je pouze jejich osobní záležitostí. Kupující bere na vědomí, že autoři příspěvků prezentovaných na Konferenci nenesou za jejich obsah žádnou odpovědnost. Prezentované informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru autorů na otázky, které jsou předmětem jejich příspěvků.
 
Čl. III. – Předmět koupě
Předmětem kupní smlouvy je koupě vstupenky na Konferenci Brian Tracy - Nový Začátek pořádanou společností DecPro Media s.r.o. v termínu 24.9.2016 v Clarion Congress Hotel Prague Feypva 33, Praha 9 a to prostřednictvím webové stránky www.randypraha.cz, www.randy-praha.cz.
V ceně základní vstupenky označené jako "BASIC" je celodenní účast na Konferenci, konferenční a propagační materiály a tlumočení. V ceně vstupenky označené jako "PREMIUM" je celodenní účast na Konferenci, konferenční a propagační materiály, tlumočení, sezení v sekci označené pro "PREMIUM. V ceně vstupenky označené jako" VIP "je celodenní účast na Konferenci, konferenční a propagační materiály, tlumočení, sezení v sekci "VIP", vstup na podpisovou akci Randyho Gage z možností fotky ve vyhrazené sekci jen pro účastníky “VIP”, knihu Randyho Gage.
V ceně vstupenky není ubytování.
 
Čl. IV. – Realizace objednávky
Kupující uzavřením kupní smlouvy na Konferenci prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajících se Konference zveřejněnými na webových stránkách www.randypraha.cz, www.randy-praha.cz.
Kupující objednává vstupenku dle své volby vyplněním elektronického formuláře objednávky (resp. přihlášky) na webové stránce www.randypraha.cz, nebo www.randy-praha.cz.
Kupující je povinen objednávku (resp. přihlášku) vyplnit pravdivě a celou a před jejím odesláním správnost všech vyplněných údajů zkontrolovat a případně opravit.
K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky zaslaného společností DecPro Media s.r.o. kupujícímu. Potvrzení bude kupujícímu zasláno na jeho elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce (přihlášce).
Doručením potvrzení objednávky od DecPro Media s.r.o. kupujícímu je kupní smlouva uzavřena a stává se pro DecPro Media s.r.o. i kupujícího zcela závaznou. Kupujícímu a DecPro Media s.r.o. vznikají na základě kupní smlouvy vzájemná práva a povinnosti.
DecPro Media s.r.o. se zavazuje na základě kupní smlouvy zaslat potvrzení o zaplacení odpovídajícího počtu vstupenek na Konferenci, a to na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího uvedenou v objednávce (resp. přihlášce). Kupující se zavazuje uzavřením kupní smlouvy uhradit kupní cenu.
Odesláním objednávky (resp. přihlášky) kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
DecPro Media s.r.o., upozorňuje, že zakoupené vstupenky na Konferenci lze nejpozději 14 dní po vykonání objednávky vrátit bez storno poplatku.
Každý účastník, který uhradil svou vstupenku, dostane daňový doklad. Následně mu bude vygenerována vstupenka s QR kódem. Na konferenci pak předloží vstupenku s QR kódem ve formě tištěné vstupenky nebo ze smartphonu. Účastník následně dostane náramek do sekce, kterou si zaplatil.
 
Čl. V. – Kupní cena a platební podmínky
Kupní cena vstupenek na Konferenci je uvedena v objednávkovém formuláři na webové stránce www.randypraha.cz, www.randy-praha.cz.
Celková kupní cena musí být uhrazena kupujícím jednorázově, možnost zaplatit kupní cenu na splátky DecPro Media s.r.o. nelze.
Kupující je oprávněn zvolit mezi možností uhrazení kupní ceny online platební kartou nebo bankovním převodem. DecPro Media s.r.o. akceptuje platby online platební kartou typu VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. DecPro Media s.r.o. akceptuje platby bankovním převodem přes „bankovní tlačítko" z následujících bank: Raiffeisen BANK, Fio, KB, ČSOB, mBank v České republice a následujících bank: VÚB banka, Tatra banka, Sberbank, Slovenská spořitelna, OTP banka, UniCredit bank, Poštová banka, ČSOB na Slovensku. DecPro Media s.r.o. akceptuje také platby bankovním převodem z ostatních bank. DecPro Media s.r.o. akceptuje také platby přes PayPal. Kupující je vždy povinen zvolit, jakým konkrétním způsobem bude kupní cenu hradit. Ve všech případech je kupní cena uhrazena okamžikem připsání na bankovní účet prodávajícího.
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Na základě uzavření kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu obsahující veškeré zákonem dané náležitosti. Faktura bude zaslána kupujícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce bezprostředně po obdržení úhrady zakoupených vstupenek.
Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Čl. VI. – Slevy a slevové kupony
Slevové kupony a různé limitované akce, které se dají uplatnit na webu www.randypraha.cz jsou exkluzivní a mohou se využít pouze za účelem první koupě. 
Dovolujeme si odmítnout, zrušit nebo stornovat jakoukoliv objednávku, která je vytvořena za účelem spekulace s cenami vstupenek.
Slevový kupon se dá využít jen na nákup maximálně 5 vstupenek - hromadné objednávky se řeší individuálně a není možné na ně využít slevový kupon.
Slevový kupon platí vždy po omezenou dobu a řídí se podmínkama, které pořadatel blíže určil v popisu nabídky využití kuponu.
 
Čl. VII. – Sankce
Ve všech prostorách konání Konference, na všech přednáškách a prezentacích konaných v rámci Konference platí pro účastníky zákaz pořizování jakýchkoliv audio-vizuálních nahrávek.
V případě porušení zákazu uvedeného v odst. 1 tohoto článku obchodních podmínek může DecPro Media s.r.o. nechat účastníka Konference z místa jejího konání vyvést. DecPro Media s.r.o. je současně oprávněna požadovat po takovém účastníkovi Konference uhrazení smluvní pokuty ve výši 200 Euro bez DPH (slovy: dvěstě euro), která je splatná do 14 dnů ode dne konání konference Randy Gage - Principy vítězů. Kupující se zavazuje uhradit případnou smluvní pokutu na bankovní účet DecPro Media s.r.o. uvedený ve výzvě k úhradě smluvní pokuty.
 
Čl. VIII. – Storno objednávky a reklamace
DecPro Media s.r.o., upozorňuje, že zakoupené vstupenky na Konferenci lze nejpozději 14 dní po vykonání objednávky vrátit bez storno poplatku.
Pokud účastník bude chtít stornovat objednávku po 15 dnech od zakoupení, nejpozději 8 dní před začátkem Konference, nebo semináře, workshopu, bude mu naúčtován storno poplatek 30% z ceny vstupenky. Účastníkovi budou peníze poukázány formou bankovního převodu do 30 pracovních dní od požadavky storna.
Pokud účastník bude chtít stornovat objednávku 7 dní před zahájením konference, nebo semináře, či workshopu, bude mu naúčtován storno poplatek 50% z ceny vstupenky. Účastníkovi budou peníze poukázány na účet formou bankovního převodu.
Účastník může kontaktovat prodávajícího ohledně storno objednávky písemně, buď poštou nebo emailem na adrese randy@randypraha.cz. Je potřeba uvést důvod proč chce účastník konference vstupenku vrátit. Vrácení se schvaluje po dobu maximálně 14 dnů. Po schválení požadavky na storno nákupu zákaznívkoy bude vyhotoven dobropis, který musí být účastníkem podepsán. Po obdržení podepsaného dobropisu mu bude adekvátní částka poslána na jeho bankovní účet do 30 pracovních dnů.
Pokud nebude účastník spokojen s průběhem akce, může tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději do 12:00 hod. v den konference tzn. 24.9.2016 a účastníkovi bude vrácena plná částka z ceny vstupného na jeho bankovní účet do 60 pracovních dnů od oznámení. Po této době nebude brát prodávající na zřetel žádnou reklamaci.
 
Čl. IX. – Závěrečná ustanovení
Podmínky ochrany osobních údajů kupujících jako účastníků Konference jsou upraveny v samostatném dokumentu, který je nedílnou součástí kupní smlouvy.
Smluvní vztah mezi DecPro Media s.r.o. jako prodávajícím a třetími osobami jako kupujícími se řídí obsahem objednávky odeslané kupujícím z webové stránky www.randypraha.cz, www.randy-praha.cz, těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany a zpracování osobních údajů. Otázky, které nejsou výše uvedenými dokumenty upraveny, se řídí českým právním řádem.
Registrací na konferenci souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2016 a řídí se jimi veškeré smlouvy o prodeji vstupenek na Konferenci uzavřené od tohoto dne.
Změny programu a řečníků vyhrazeny.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
Ochranu osobních údajů bereme naprosto vážně. Je pro nás důležité, aby vaše osobní údaje byli v bezpečí. Všechny osobní údaje, které jsou získávány v době vaší návštěvy na našich stránkách jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. (dále „Zákon o ochraně osobních údajů“). Dobrovolným vyplněním vašich osobních údajů nám tímto dáváte souhlas k jejich zpracování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Jaké údaje uchováváme?
Po dobu vaší návštěvy našich stránek zaznamenáváme IP adresu, kterou vám přidělil váš poskytovatel internetu, z jakých stránek jste navštívili naší stránku, jak dlouho jste na naší stránce, které konkrétní podstránky jsi, prohlížíte, apod. Tyto informace nejsou považovány za osobní a nejsou propojené s vašimi osobními údaji.
Vaše osobní údaje zadáváte dobrovolně do různých formulářích na našich stránkách: registrační formuláře, objednávkové formuláře, ankety. Nejčastěji uchováváme tyto osobní údaje: jméno, adresa, email.
Jestli chcete vědět, které konkrétní údaje uchováváme o vaší osobě, rádi vám je na požádání poskytneme písemně. Pokud by i napříč naší snaze o aktuálnost údajů byli některé záznamy nesprávné, rádi je opravíme.

Cookies
Používáme cookies k tomu, abychom zjistili preference návštěvníků web stránek a věděli na základě toho přizpůsobit naší nabídku na míru konkrétnímu návštěvníkovi. Cookies se mohou používat k tomu, abychom zjistili, jestli jste už naše stránky z vašeho počítače někdy navštívili.
Cookies jsou textové soubory, které uloží váš internetový prohlížeč na váš disk v počítači. Jestli si nepřejete soubory cookies ukládat, můžete je deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.
Na co tyto informace používáme?
Informace, které zpracováváme, můžou být použité na některou z níže uvedených činností:
Personalizace nabídky – vaše informace nám pomáhají přizpůsobit naší nabídku vašim individuálním potřebám.
Zlepšení web stránky – pravidelně vylepšujeme naší web stránku na základě informací a zpětné vazby, kterou nám dáváte.
Vylepšení zákaznické podpory – vaše informace nám pomáhají efektivně odpovědět na vaše požadavky a potřeby.
Na zpracování transakcí – vaše informace, veřejné anebo neveřejné, nebudou nikdy prodané, vyměněné, anebo postoupeny třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou údajů, nutných pro zpracování platebních transakcí a doručení tovaru.
Na zpracovávání výsledků v soutěži, promo akcí, anket apod.
Na odesílání emailů – emailová adresa, kterou jste zadali na našich stránkách, může být použita na odesílání informací a aktualizací, týkajících se vaší objednávky. Taktéž na odesílání novinek, rad, tipů a triků, informace o produktech a službách, o připravovaných akcích, atd.
Jestli se budete chtít kdykoliv odhlásit z odebírání emailů, stačí kliknout na odhlašovací odkaz, který je umístěný v emailu, anebo nám napište a my vás odhlásíme.
Jste v bezpečí
Je pro nás prvořadé, aby vaše osobní údaje byli v bezpečí. Implementovali jsme různé bezpečnostní systémy pro ochranu údajů. S vylepšováním technologií vylepšujeme i tyto bezpečnostní systémy.
Odkazy třetích stran
Někdy na našich stránkách odkazujeme na služby a produkty třetích stran. Webové stránky těchto třetích stran mají vlastní podmínky ochrany osobních údajú a jsou nezávislé na našich. Z toho důvodu neneseme žádnou právní zodpovědnost za obsah a aktivity těchto třetích stran. I napříč tomu je naší snahou udržet vysokou úroveň bezpečnosti. Proto, pokud máte jakékoliv podezření na nekalé chování těchto třetích stran, kontaktujte nás na: randy@randypraha.cz. Děkujeme.

Neposkytujeme vaše údaje třetím stranám
Neprodáváme, neobchodujeme, ani žádným jiným způsobem neposkytujeme vaše osobní údaje třetím stranám. Výjimkou jsou ověření a spolehliví partneři, kteří nám asistují při vytváření web stránek, spolupracují na našich projektech a obsluhují vás. Tyto partneři jsou vázaní diskrétností, souhlasili s uchováváním vašich údajů v bezpečí a považují je za důvěrné.
Odevzdání vašich osobních údajú státním organizacím je jen na základě řádně vystavených a právoplatných právních rozhodnutí v souladu se zákonem České republiky.

Možnost odhlášení
Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vás mohli informovat o našich projektech, službách a produktech, anketách. Vaše účast je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s přijímáním těchto informací nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom vaše údaje zablokovali.
Z odběru emailových správ se můžete kdykoliv odhlásit i samy. Stačí kliknout na přiložený odhlašovací odkaz v emailu, případně nám zpětně napsat, že si už emaily nepřejete dostávat a my vás odhlásíme.
Změny v podmínkách o ochraně osobních údajů
Jestliže se rozhodneme změnit podmínky o ochraně osobních údajů, uveřejníme je na této stránce.
Tyto podmínky jsou platné od 01.1.2016.


Kontaktujte nás
Pokud máte jakékoli dotazy nebo podněty, napište nám.
DecPro Media, s.r.o.
Husinecká 903/10
130 00 Praha
Česká republika
Email: randy@randypraha.cz
Telefon: 776 706 227